Οι ενδοκαναλικοί όγκοι του ΚΝΣ αποτελούν το 15% του συνολου. Οι περισσότεροι είναι καλοήθεις και κυρίως παρουσιάζονται μέσω πιεστικών φαινομένων παρα με διήθηση. Ανάλογα με την εντόπιση του χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Τους εξωσκληρίδιους, τους ενδοσκληρίδιους-εξωμυελικούς και του ενδομυελικούς. Τα ποσοστά είναι κατα προσέγγιση διότι δεν υπάρχει συμφωνία στην διεθνή βιβλιογραφία για την επίπτωση, την πρόγνωση και την θνησιμότητα.

1.   Εξωσκληρίδιοι (55%)
       Α. Μεταστασεις
       Β. Πρωτοπαθείς (αναφερονται οι πιο συνήθεις)
          1. χορδώματα
          2. οστεοϊδές οστέωμα
          3. οστεοβλάστωμα
          4. ανευρυσματική οστική κύστη
          5. χονδροσάρκωμα
          6. οστεοχόνδρωμα
          7. αιμαγγείωμα
          8. γιγαντοκυτταρικός όγκος
          9. πολλαπλούν μυέλωμα
2.   Ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί (40%)
       Α. Μηνιγγιώμα
       Β. Νευροίνωμα
       Γ. Άλλοι (μεταστατικοι, λιπωμα)
3.   Ενδομυελικοί (5%)
       Α. Αστροκύτωμα
       Β. Επενδύμωμα
       Γ. Άλλοι (γλοιοβλάστωμα, δερμοειδες, επιδερμοειδές,λιπωμα,μεταστατικοί)